Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Tevens wordt den aanvrager het vastgestelde klassetarief verstrekt.

Art. 12.

Zij noteert geregeld de bij de Commissie van Toezicht, bij het Bureau of bij haar ingekomen aanvragen, in een daarvoor bestemd boek.

Art. 13.

Zij is gehouden, de bij haar ingekomen klachten omtrent het Bureau en zijn leden ter kennis te brengen van de Commissie van Toezicht.

Art. 14.

In overleg met de Commissie van Toezicht "erleent zij hare bemiddeling bij de organisatie van Gereformeerde Wijkverpleging.

Art. 15.

liet Bestuur kan haar opdragen werkzaamheden te verrichten in het belang van werving van nieuw personeel.

Art. 16.

Zij is verplicht, indien zij als Directrice wenscht af te treden, hiervan drie maanden te voren schriftelijk kennis te geven aan het Bestuur.

D. Van de leden.

Art. 16.

Particuliere verplegers en verpleegsters, die lid wenschen te worden van het Bureau voor particuliere wijkverpleging, moeten zich daartoe wenden tot dt Directrice.

Art. 17.

Ter verkrijging van het lidmaatschap behooren zij de vastgestelde vragenlijst zoo volledig mogelijk in te vullen en hun diploma's over te leggen. Zij ontvangen schriftelijk mededeeling van den uitslag der beslissing, of zij al dan niet zijn toegelaten.

Art. 18.

De leden betalen een jaarlijksche contributie ten bedrage van f 7.50. Bij toelating na 1 Juli betalen zij voor dat jaar f 3.75.

Art. 19.

7ij zijn verplicht, bij verandering van woonplaats onmiddellijk daarvan kennis te geven aan de Directrice.

Sluiten