Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor al dezen, zeer onderscheiden, verplegingsarbeid één en dezelfde maatschaf toepassen, gaat niet. Het Bestuur besloot dan ook, van de geboden gelegenheid gebruik te maken, en zond den 22en November 1926 zijn bezwaarschrift in.

Hierop werd in den loop van 1927 door den Secretaris van den Hoogen Raad van Arbeid aan Prof. Lindeboom als Voorzitter van de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland en van den Gereformeerden Bond van Vereenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid verzocht, één vertegenwoordiger aan te wijzen om zitting te nemen in een Commissie van Advies.

In overeenstemming met de meening van Prof. Visscher werd hiervoor benoemd Dr. J. Wessels, Geneesheer-Directeur van „Veldwijk", die namens den Bond de bekende Vergadering bijwoonde.

In die Vergadering heeft Dr. Wessels het standpunt van den Bond verdedigd en gewezen op de principieele en practische bezwaren, reeds een en andermaal in bezwaarschriften ter kennis gebracht van den Minister. Een zware taak, wijl de geheele Vergadering vrijwel, op een enkele uitzondering na, zich meer of minder vijandig betoonde.

Het ontwerp werd eindelijk bij Kon. Besluit van 3 Sept. 1928 afgekondigd. Wel was met enkele onderdeelen van onze bezwaarschriften rekening gehouden, doch de hoofdpunten waren gebleven. De principieele kwestie was niet opgelost.

Den len Januari 1929 trad het verplegingsbesluit in werking.

In Maart 1929 hield de Secretaris van den Bond een enquête omtrent de werking in de aangesloten Stichtingen, waarbij op verschillende practische bezwaren werd gewezen, en waarover ook andere lichamen bij den betrokken Minister bezwaren inbrachten.

Resultaat hiervan was o.a. dat de Stichtingen, uitgaande van dc Vereen, tot Opvoeding en Verpleging van Idioten en Achterlijke kinderen, niet onder het verplegingsbesluit vielen, maar Werden aangemerkt als Inrichtingen van opvoeding.

H. Conferenties' *)

De eerste Conferentie van den Bond werd gehouden te Ermelo, 8, 9 en 10 Juni 1920, in het Kerkgebouw der Stichting „VELDWIJK", bijgewoond door een groot aantal belangstellenden.

*) Van de verslagen dezer Conferentie's zii'n nog enkele exemplaren verkrijgbaar b\] den Ass. Secretaris, de heer J. G. Pieper te Ermelo.

Sluiten