Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekleeder van Christus op aarde, het hoofd der Kerk is, is een groote ketterij.

Er is een triumpheerende Kerk in den hemel en een strijdende Kerk op aarde. Die twee zijn één.

Men spreekt op aarde ook van een zichtbare en een onzichtbare Kerk. Hier mag niemand oordeelen over anderen, die belijden, dat Jezus is de Christus en wier levenswandel geen aanstoot geeft. Wie hier oordeelt is de Heere. 2 Tim. 2 : 19.

De innige gemeenschap tusschen Christus en de Zijnen wordt in de Schrift aangewezen:

in het beeld van een lichaam: dan is Hij het hoofd en zij zijn de leden, Efez. 1 : 23;

in het beeld van den w ij n s t o k: dan is Hij de wijnstok en zij zijn de ranken, Joh. 15;

in de vergelijking met een tempel of huis: dan is Hij de uiterste hoeksteen en zij zijn levende steenen, 1 Petr. 2 : 5, 6.

II. De Apostolische eeuw.

De oudste geschiedenis der Christelijke Kerk gedurende het Apostolische tijdvak, 33 tot ± 100, vinden we in den Bijbel.

Het Apostelambt is een e e n i g ambt in de Kerk geweest voor zekeren t ij d. 1 Cor. 4:9. De Apostelen waren door den Heere zelf geroepen en onderwezen en ontvingen een bijzondere macht.

De secte der I r v i n g i a n e n of zooals zij zich in ons land noemt: de Apostolische zendingsgemeente, leert onder meer dwalingen ook deze, dat er tot op dezen dag Apostelen zijn.

In den Apostolischen tijd werd de inrichting der Kerk vastgesteld door de instelling der ambten: Ouderlingen, waartoe ook de Dienaren des Woords behooren, en Diakenen.

De Darbisten, genoemd naar Darby, een prediker, die zich in de vorige eeuw van de Kerk afscheidde, erkennen

Sluiten