Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Andere beroemde kerkvaders waren: Athanasius, die op de kerkvergadering van Nicea Arius weerlegde. In 326 werd hij bisschop van Alexandrië. Hij streed 47 jaar tegen de Arianen: vijfmaal werd hij afgezet, 20 jaren bracht hij in ballingschap door.

Ambrosius, niet voor den geestelijken stand opgeleid, maar Stadhouder te Milaan, werd in 374 daar op merkwaardige wijze tot bisschop verkozen. Hij verdedigde het ware geloof tegen de Arianen, en de vrijheid der Kerk en de heiligheid van de Tafel des Heeren tegenover Vorsten en aanzienlijken. Hij was de vader der armen, een helper van de verdrukten, een trouw herder en leeraar. Hij heeft veel voor het kerkgezang gedaan.

Chrysostomus diende 16 jaren de Kerk van Antiochië. Zoo groot was zijn geleerdheid en welsprekendheid, dat zelfs Joden en heidenen zich verdrongen, om hem te hooren, menigmaal tot hun eeuwig heil.

Zoo'n prediker begeerde het Hof en de aanzienlijken te Constantinopel. In 397 werd hij daarheen geroepen. Hoe men zich vergiste! Zonder iemand te ontzien, bestrafte Chrysostomus alle zonden. Dat gaf vijandschap. Tweemaal werd hij verbannen. Hij stierf in ballingschap, 407.

*

VII. De valsche profeet.

De Kerk in het Oosten, waartoe ook Palestina, Syrië en Noord-Afrika behoorden, verviel geheel tot beeldendienst, heiligen-aanbidding en reliquieën-vereering. En toen allerlei heidensche leeringen zich met het Christelijk geloof vermengden, bleef er weinig van het Christelijk geloof over.

Toen heeft de Heere die ontrouwe kerken gestraft, gelijk Hij door den Apostel Johannes had laten voorzeggen. Openb. 2 : 4, 5.

In 610 begon Mohammed te Mekka in Arabië een nieuwe leer te prediken. Wat hij leerde, had hij van heidenen, Joden en dwalende Christenen overgenomen, want het zuivere Christendom had hij niet leeren kennen.

Sluiten