Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zeide, dat de eenige God, Allah genoemd, hem geroepen had tot profeet, om aan allen te prediken den Islam, d. i. de onderwerping aan Allah. Wie zijn leer aannam en beleed: „Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet", die was een Moslim d. i. een geloovige en een Muzelman d. i. één, die zich heeft onderworpen. Naar den profeet heeten zijn volgelingen Mohammedanen. Het heilige boek der Mohammedanen is de Koran. Mohammed zei, dat hij het uit den hemel ontvangen had. Hun heiligdom is de K a a b a (kubus) te Mekka; daarheen doen zij bedevaarten. Eerst werd Mohammed uitgelachen; daarna vervolgd. In 622 vluchtte hij met enkele aanhangers naar Medina. Toen nam zijn macht verbazend toe. Hij predikte den heiligen-oorlog d.w. z. met het zwaard moest de leer van den valschen profeet verbreid worden. En dat lukte maar al te wel. Bij zijn dood in 632 had geheel Arabië zich voor Mohammed gebogen, en zijn opvolgers verbreidden zijn leer in Eygpte, Noord-Afrika, Palestina, Syrië en tot in het verre Oosten. Waar vroeger bloeiende Christelijke Kerken geweest waren, heerschte toen de Islam. De Mooren, een Mohammedaansche volksstam uit Afrika, hebben eeuwen lang Zuid-Spanje bezeten.

Na de verovering van Constantinopel in 1453 vestigden de Mohammedanen zich weer in Europa.

VIII. De zendingsijver der Kerk.

De geheele Kerk was van haar oorspronkelijke zuiverheid afgeweken, maar toch was er nog een groot verschil tusschen het Westen en het Oosten. Terwijl de Kerk in 't Oosten steeds meer verviel en ten laatste geheel onderging, ontwaakte in de Westersche Kerk een zendingsijver, die aan de heidensche volksstammen — ook aan de bewoners van ons land — ten zegen werd.

Sluiten