Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet weg, dat vooral in den eersten tijd en in sommige streken de kloosters nuttig zijn geweest. De monniken hielden zich toen bezig met landbouw, landontginning, veeteelt, tuinbouw, bouwkunst en waren daarin de leermeesters van het volk. In de kloosters beoefende men de wetenschap en men maakte afschriften van de werken der oude Christelijke schrijvers en van den Bijbel. Ook weten wij, dat veel monniken hun kloosters verlieten, om het Evangelie aan de heidenen te brengen.

Maar wat in beginsel niet deugt, moet bederven. Dat bleek ook hier, en ... . zeer spoedig.

Toch zijn er ook toen onder de monniken innig vrome en bekwame mannen geweest. Zulk een man was Bernhard van Clairvaux (1091—1153). Hij was de grootste man van zijn tijd. Hij was van aanzienlijke geboorte, leefde eerst in de zonde, werd, 22 jaar oud, tot God bekeerd en ging in een klooster. Hij vond de kloosters bedorven en de monniken hoogmoedig, lui en goddeloos menigmaal. Toen stichtte hij kloosters, waarin de monniken voorbeeldig moesten leven en ijverig bezig zijn. Elk van die kloosters was een zegen voor de streek, waarin het stond. Dat vond navolging ook buiten Frankrijk. Honderden kloosters kwamen er, waarin de monniken Bernhard als hun vader eerden.

Bernhard is een groot deel van zijn leven buiten het klooster werkzaam geweest, om overal te prediken, dat men tot de eer des Heeren leven moest. Hij was om zijn geleerdheid de raadsman van pausen, vorsten en geleerden, hoewel hij nooit naliet, als het noodig was, hun verkeerdheden te bestraffen. „Ach", schreef hij eens aan den paus, „mocht ik voor mijn dood de Kerk in een toestand zien, zooals zij in oude dagen was, toen de Apostelen hun netten uitwierpen, niet om zilver of goud, maar om de zielen te gewinnen". Jammer, dat hij niet inzag, dat het heele pausdom niet deugde. Jammer ook, dat zulk een man den kruistocht predikte. Maar ook toen deed hij zich weer zoo gunstig kennen. Want hij nam het op voor de Joden, die tijdens de kruistochten door de Christenen in hun dwazen ijver vermoord werden. Door zijn machtig woord hield de Jodenvervolging op.

Hoevelen heeft hij niet getroost, door in zijn prediking alleen op Christus te wijzen. „Wie gedrukt onder den last

Sluiten