Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Duurde niet lang. Toen hij ook een poging deed, om den slechten paus te doen afzetten, werd de tegenstand van paus en monniken zóó groot, dat het volk uit vrees zich van hem afkeerde. Hij werd in 1498 gevangen genomen, meermalen gepijnigd en veroordeeld, om gehangen en aan den galg verbrand te worden. Dat is op de markt te Florence geschied, waar thans zijn standbeeld staat.

Ook in ons land gaf de Heere mannen, die tegen de zonden van het volk en de geestelijkheid getuigden. Zij waren niet vrij van alle dwalingen, maar zij predikten het woord des levens, omdat zij uitsluitend wezen op Jezus, den eenigen algenoegzamen Zaligmaker; — zij brachten onder de menschen de kennis van Gods Woord, dat zij in de landstaal predikten; -— zij waren voorbeelden van christelijken levenswandel; — zij brachten het volk tot ontwikkeling door het stichten van scholen voor de jeugd.

Zij noemden zich „Broederen des gemeenen levens", omdat zij geen monniken wilden zijn, maar het gemeene d. i. het gemeenschappelijke leven meeleefden en dat leven tot zegen wilden zijn.

Men heeft hen persoonlijk geen kwaad gedaan, maar in 1383 verbood de paus hun het prediken. Wel te begrijpen. Zij leerden b.v.: „Die in zijn zonde sterft, wordt veroordeeld, al bad Onze Lieve Vrouw en al de heiligen voor hem." — „Waar geen bekeering is, helpt geen aflaat, en wie bekeerd is, heeft geen aflaat noodig." —• „In plaats van aan Maria, moet ge u aan Christus houden, die alle vermoeiden tot zich noodt."

Voortaan predikten zij alleen in hun broederhuizen, waar het volk vrijen toegang had. Onder die „broederen" zijn beroemd: Geert Groote, Thomas k Kempis, Wessel Gansfort en Rudolf Agricola.

XIII. Maarten Luther.

Zoo werd de groote dag voorbereid, waarop het licht der waarheid weer heerlijk over de Kerk schijnen zou. Die groote gebeurtenis noemen wij de H e r v o r m i n g of met een vreemd woord: de Reformatie.

Sluiten