Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die Reformatie was Gods werk, en daarom konden inenschen dat niet breken. En Hij gaf weer de mannen, vol van geloof en moed, die Hem daarin dienen zouden. Voorop ging Maarten Luther.

Luther werd 10 Nov. 1483 te Eisleben in Saksen geboren. Zijn ouders waren arm, maar de Heere heeft alles doen medewerken, om Luther bekwaam te maken vobr het groote werk, waartoe Hij hem geroepen had.

Toen hij als arm scholier te Eisenach gebrek leed, werd hij opgenomen in het huis van een aanzienlijk man, Koenraad Cotta, waar hij rustig studeeren kon.

In 1501 als student aan de hoogeschool te Erfurt, vond hij voor 't eerst een Bijbel, en kwam hij tot de kennis, dat het Woor4 Gods veel rijker was, dan wat men in de kerk daarvan hoorde lezen.

Steeds bevreesd voor het toekomend oordeel, ging hij in 1505 na een ernstige gebeurtenis in het Augustijnerklooster, maar hij ondervond, dat men door kastijding en vrome werken geen vrede kan vinden voor zijn hart. Daar bracht de Heere hem in aanraking met een ouden monnik, die hem wees op de noodzakelijkheid, om te g e 1 o o v e n in de vergeving der zonden, en met den geleerden Von Staupitz, die dat eveneens deed en hem gebood ijverig de Heilige Schriften te onderzoeken. Op Von Staupitz' aandrang was het, dat hij in 1507 priester werd en in 1508 professor aan de hoogeschool te Wittenberg. Daar gaf hij zijn lessen, hoewel hij als monnik in 't klooster bleef wonen.

Een reis naar Rome, die hij in 1510 voor zijn klooster deed, moest dienen, om hem den eerbied voor kerk en paus te doen verliezen. Waar hij kwam, vooral te Rome, vond hij zonde en bederf.

In Wittenberg teruggekeerd, dreef Von Staupitz hem aan, om zijn examen te doen voor doctor in de Godgeleerdheid. Dit deed hij in 1512 en toen moest hij beloven: „De Evan-

Sluiten