Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebieden. En zoo werden door Elisabeth niet alleen de Roomschen, maar ook de rechtgeloovige leden van de Kerk des Heeren vervolgd. Zij stierf in 1603.

Ook in Schotland werd men door de geschriften van Luther met de hervorming bekend. Een jong priester Hamilton reisde naar Wittenberg, werd daar onderwezen door Luther en Melanchton, en teruggekeerd, predikte hij met ijver het Evangelie. De aartsbisschop van St. Andrews liet hem gevangen nemen en in 1528 verbranden. Hij was de eerste martelaar der Schotsche Kerk. Het zaad, door hem uitgestrooid, droeg vruchten. Vooral onder de monniken ontwaakte een ijver, om het Woord Gods te prediken. Maar in dezelfde mate nam de vervolging toe. Aan alle plaatsen stierven de slachtoffers op brandstapel en schavot.

In dien benauwden tijd drong het Calvinisme in Schotland door. Dat was voornamelijk door den arbeid van John Knox (1509—1572). Als jong priester predikte hij tegen het bederf der Kerk. Hij moest om zijn leven te redden naar het zuiden des lands vluchten, en daar trad hij nog krachtiger tegen Rome op. Teruggekeerd naar St. Andrews, verkondigde hij het Evangelie met doodsverachting. In 1547 werd de stad in den oorlog tusschen Frankrijk en Schotland door de Franschen ingenomen. Knox raakte in gevangenschap en moest twee jaren lang geleislaaf zijn.

In 1549 ontslagen, ging hij, omdat de vervolging in Schotland zoo fel was, naar Engeland. Met de half-roomsche Episcopaalsche Kerk evenwel kon hij het niet vinden en hij vertrok naar Genève en werd de vertrouwde vriend van Calvijn.

Lang bleef hij er niet. Hij waagde het weer naar Schotland te gaan. Te Edinburg vergaderde hij de puriteinen tot een Gemeente, waarin hij te midden van de grootste gevaren arbeidde. Weer moest hij , uitwijken naar Genève. Hij was daar Calvijn's medearbeider en vertaalde er den Bijbel in het Engelsch.

In 1557 kwam hij — en nu voor goed — in Schotland terug. Door zijn onvermoeiden arbeid werd de Gereformeerde Kerk daar gevestigd. De koningin, Maria Stuart, verloor haar troon, en haar jonge zoon, Jacobus, werd koning.

John Knox stierf in 1572. Hij was een man geweest rein

Sluiten