Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekleedde in het denken en voelen der menschen, liggen achter ons. Zooals het kmdeke Jezus zich moest tevreden stellen met de kribbe in den stal zóó wordt in duizenden menschenlevens ook thans slechts weinig of geen plaats meer gegund aan godsdienst en geloof. Men spreekt wel over een opleving van den godsdienst en ongetwijfeld zijn de teekenen der tijden in dit opzicht gunstiger dan een twintig, dertig jaren geleden, maar het is e toch verre vandaan, dat hij zijn rechtmatige plaats herwonnen heeft. Ik denk hierbij ^allereerst aan de betrekkelijk — in verhouding nl. tot het aantal lidmaten - kleine kerkelijke ^langstelling want het kerkelijk leven dekt volstrekt het godsdienstig leven niet, nu, in tegenstelling met vroeger, dit laatste zich buiten de kerk om op allerlei wijzen openbaart. Maar ik denk aan het niet te loochenen feit, dat velen het stellen met alleen buiten de kerk, maar ook buiten den gods dienst en hun beschouwing van wereld, leven en mensch vormen zonder de godsdienstige belichting. Mie oorzaken van dit verschijnsel op te sporen is ondoenlijk Daarvoor is het geestelijk leven te m gewikkeld en uit te veel verschillende Retoren samengesteld, maar bovenal, daarvoor is het ziele leven der menschen te veel een verborgenheid. Het geloof, dat het allerinnigste van dat zieleleven raakt vindt zijn beide polen in God en de ziel en

behoort tot die schatten, welke men l^et ^an ledJ laat zien maar slechts aan wien men de teerste geheimen durft openbaren. Daarom is het een gevaarliik werk iemand onder de ongeloovigen te rangschikken. Zelfs kan men m dit opzicht met eens afgaan op iemands eigen woorden. Er zijn men schen die slechter zijn dan hun woorden, maar er zijn ér ook, die hooger staan dan hun woorden ziden doen gelooven. Heilige schroom of ook wd valsche schaamte brengen menigeen er toe ach anders voor te doen dan hij werkelijk is. Meer dan op elk ander gebied geldt dan ook hier Jezus

Sluiten