Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schenken kan, 'wat niet in kiem in ons aanwezig is, even waar is het ook, dat niets in ons tot ontwikkeling komt tenzij het gekoesterd, verzorgd en opgekweekt wordt door eene verstandige en liefdevolle opvoeding. Moet men zich verbazen over veler ongodsdienstigheid, wanneer men weet in welke omgeving ze opgegroeid zijn, in welke atmosfeer ze in hun jeugd geademd hebben en te midden van welke menschen ze hun voornaamste indrukken opdeden ? Men moet zich veeleer verwonderen, dat uit zulk een kring nog godsdienstige menschen voortkomen, iets, wat toch meermalen gebeurt. Deze uitzonderingen bevestigen echter den regel, dat in eene ongodsdienstige omgeving ongodsdienstige menschen opgroeien, wier gemis aan geloof in den grond niets anders is dan onbekendheid met den godsdienst. Niet alleen bij onze schoolgaande jeugd, niet alleen bij Hoogere Burgerscholieren en Gymnasiasten, maar ook bij overigens ontwikkelde mannen en vrouwen trof mij dikwijls een schromelijk gebrek aan kennis van alles wat met den godsdienst samenhangt. Daarom worde hier met nadruk gewezen op het belang van het catechetisch onderwijs. Zijn de ouders wel verantwoord, wanneer ze hun kinderen dit onderwijs onthouden, dat hen in aanraking brengt met en hun inzicht geeft in het zoo gewichtig verschijnsel van den godsdienst ?

Maar vooral worde hier de aandacht gevestigd op het belang van eene godsdienstige opvoeding. En wat godsdienstige opvoeding is, daarover las ik eens dit ware woord : „Lang voordat het logisch denken zich ontwikkelt, kan het kind aan moeders schoot leeren bidden, zooals het leert gaan al gaande, leert spreken al sprekende, want bidden is een werkzaamheid van den geest zooals gaan en spreken werkzaamheden zijn van het lichaam en van de ziel : de praktijk gaat vóór de theorie. Over het wezen van de „goddelijkheid" behoeft geen les gegeven te worden, maar beslist noodig is het, dat het kind in een godsdienstige sfeer worde groot gebracht in

Sluiten