Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis en op school, dat de opvoeding in godsdienstigen geest geschiede."1)

De godsdienstige opvoeding zij overigens meer onopzettelijk dan opzettelijk. Ik bedoel hiermede dat ouders en opvoeders bij de kinderen meer zullen bereiken door hun voorbeeld en hun leven dan door lessen. Parker zegt : „Voordat ik nog wist, dat God mijn Vader is, had ik reeds Zijne liefde in de liefde mijns vaders ervaren; voordat ik nog van een Heiligen Geest had vernomen, had die geest reeds door de liefde mijner moeder op mij gewerkt." De jonge Parker ontving dus de eerste openbaringen van God en het goddelijke door middel van zijn ouders ; niet uit hun woorden leerde hij God kennen maar uit hun leven kwam God tot hem als de heilige' Liefdekracht. Duidelijk zegt hij hetzelfde nog in deze woorden : „Mijne moeder was eene buitengewoon godsdienstige vrouw. Ik heb weinigen gekend m wie de godsdienst zóó actief en zoo diep was en die zoo volledig het leven Gods in de ziel genoten." En hoe beslissend de indruk, dien hij in zijn jeugd ontving, was ,laat zich opmaken uit wat hij in het volgende mededeelt : „Ik kan nauwelijks zonder eene siddering terugdenken aan de verschrikkelijke uitwerking, die het leerstuk van de eeuwige verdoemenis en van een toornig God op mij maakte. Hoe menig, menig uur heb ik geweend, wanneer ik te bed lag, en hoe dikwijls gebeden, totdat de slaap mij rust gaf. Maar vóór ik negen jaar oud was, verdween de angst en zag ik het licht voor mii opdagen in de goedheid van God." Men ziet het de

godsdienstige indrukken van zijn ouders ontvangen, bleven hem bij en vormden de kern van de overtuigingen, welke hij tot zijn dood heeft aangehangen en verkondigd. „In de oogenblikken van smart, vreugde of pijn" — zóó vertelt Parker — was mijne belijdenis „Mijn Vader in de hemelen " 2}

—— /

1) Eerste Internationale Congres voor Moreele Opvoeding te Londen in 1908. Den Haag, M. Nijhoff, 1909, blz. 100.

2) Life and Correspondence of Theodore Parker, Vol. 1.

Sluiten