Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet te verbazen, dat velen onvatbaar zijn voor godsdienstige aandoeningen. Wat op gevoelsleven gebouwd is zal onverstaanbaar zijn voor ieder wien het gevoelsleven ontbreekt ook al is hij verstandelijk nog zoo hoog ontwikkeld. Wat den wijzen en verstandigen verborgen is, dat wordt den kinder-

»CS'oneindig veel moeielijker de ziel van het kind te ontwikkelen dan zijn verstand. Trouwens dit stuk van hun werk laten velen over aan de school. Maar de karaktervorming, de ontluiking van het gevoelsleven, de ontplooiing van al het geheimzinnige, dat er schuilt in een kmder ar , hoe weinigen zijn er, die dezen innerlijken groei aan dachtig gadeslaan, met liefdevolle belangstelling volgen en weten, wat gedaan moet worden om de teere plant te verzorgen en op te kweeken. Hier voor is trouwens in de eerste plaats noodig, dat de vader en de moeder geen vreemdelingen zijn m eigen boezem. Liefde voor de ziel van het kind kan slechts bestaan bij wie liefde heeft voor eigen ziel. Deze liefde weet bij intuïtie wat gedaan en gesproken moet worden en al tast zij somtijds mis, zij zal nooit geheel falen. En dan, het gevoel voor het schoone, het goede en voor hoogere wereld kan in het kind ontwikkeld worden door het het schoone, het goede en het goddelijke te laten zien en te leeren bewonderen overal, waar het zich vertoont : in de natuur, welke haar schoonheid op duizendvoudige wijze openbaart ; m de geschiedenis van de helden der menschheid, met welke helden ik niet bedoel de oorlogshelden, die in onze geschiedenisboekjes nog steeds de grootste plaats innemen, maar de groote mannen en vrouwen, die op het gebied van kunst en wetenschap, van barmhartigheid en liefde, van geloof en zelfopoffering een lichtend voorbeeld gaven ; in de musea die even rijk zijn aan schatten als arm aan bezoekers, in lied en muziek en overal, waar het zich verder vertoont. Het is zeker een der gewichtigste stukken

Sluiten