Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoog en heerlijk streven ; naar hen, die boven het gewone niveau uitrijzen en menschelijke grootheid openbaren ; naar de helden der menschheid, die een lichtend spoor nalieten ; naar Christus, die hen wakker zou schudden uit hun dommel en hun zou toeroepen : „Indien gij liefhebt die u liefhebben ; indien gij groet degenen die u groeten —• wat doet gij dan meer dan anderen ?" *) Zoo zij dit deden en luisterden, dan zouden hun de schellen van de oogen vallen en zouden ze bespeuren, dat aan hen bewaarheid was des dichters woord : „Uit grove stof is 's menschen kind gevormd en aan gewoonte's boezem wordt hij opgekweekt." Er is geen vrede meer met die gemakkelijk braafheid als het licht van Christus is opgegaan.

Wie van zijn kleinheid en zwakheid overtuigd is, zal behoefte hebben aan verlossing uit de macht der zonde. Vandaar de roep naar God, die alléén verlossing schenken kan en van Wien alléén kan uitgaan de kracht om aan de macht der zonde onttrokken te worden. Vandaar onder Christenen het opzien tot Jezus, die door Zijn woord, Zijn daad en Zijn gansche leven ons de Vaderliefde Gods geopenbaard heeft en den krachtigsten aandrang in ons wekt om Hem na te volgen in een leven, welks richting en streven gaat naar God en Zijn heil. Schuldgevoel brengt tot God. Het werk der zonde kan alléén ongedaan worden gemaakt door de bekeering, die ons terugvoert tot Hem, die ons redden kan, omdat Hij de Almachtige is en die ons redden wil, omdat Hij de Liefdevolle is. Om die levensvernieuwing mogen wij allen bidden, om de verlossing van het booze, dat ons geestelijk doodt, en om de liefde tot het goede.

De verschillende vormen, waarin het „ongeloof" zich vertoont, nopen ons tot een voorzichtige beoordeeling van dit verschijnsel. Mag in al de geval-

i) Matt. s : 46, 47.

Sluiten