Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

letten op de stem, die in hun boezem fluistert, en niet alleen maar acht te geven op datgene, wat zich overluid doet hooren, wij mogen ons verzekerd houden, dat zij, na dit tijdsverloop, ons hoogst wonderbare zaken zouden te verhalen hebben, en daaronder zulke dingen, waarvan zij voorzeker de waarheid in twijfel zouden hebben getrokken, zoo zij ee van anderen hadden vernomen."

Tot deze wonderbare zaken zou behooren : een gevoel van onbevredigdheid, een verlangen naar steeds sterker genotprikkels, een sterker wordende afkeer van wat in den grond ijdelheid blijkt te zijn, een telkens vragen naar wat anders, de behoefte om de leegte des levens aan te vullen.

Maar nu komt het moeielijk oogenblik der beslissing, waarvoor velen terugdeinzen. Wie gevoelt, dat al de aardsche schatten te zamen niet in staat zijn bevrediging te schenken, moet zich het offer willen getroosten, het waarlijk niet gemakkelijke offer, om ter wille van die innerlijke stem van de aardsche goederen zich los te rukken en aan de wenschen en verlangens een anderen inhoud te geven. Het is een in vele gevallen onafwendbare eisch, dat wie den schat in den akker wil bezitten alles moet verkooijen of wie de parel van groote waarde wil koopen alle andere daarvoor moet geven. x) Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen. In het conflict, dat de mensch te doorworstelen heeft; in de beslissing, welke genomen moet worden, heeft de mensch te bepalen welke van al de bekoringen, die op hem worden uitogeefend, voor hem de sterkste en navolgingswaardigste moet zijn. Hij kan als de rijke jongeling uit Jezus' gelijkenis terugkeeren naar zijn goederen, maar hij kan ook besluiten den drang zijns harten te volgen en te jagen naar het ideëele, de onzienlijke goederen, luisterend en zoekend om te vinden wat hij noodig heeft om vrede te hebben met zich zelf en met zijn

l) Matt. 13:44-46.

Sluiten