Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Hoe heeft God alles geschapen?

„En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed." Gen. 1:31.

12. Wat lezen wij van den zevenden dag?

Dat God op dien dag gerust, dien gezegend en geheiligd heeft. Gen. 2:2, 3.

13. Waartoe heeft God alle dingen geschapen ? Opdat wij, en al zijne schepselen, Hem zouden

prijzen. Rom. 11 :36.

DERDE LES.

De eerste menschen.

1. Wie is het eerst geschapen: Adam of Eva ? Adam.

2. Waaruit is zijn lichaam geformeerd?

Uit het stof der aarde. Gen. 2: la.

3. Waaruit zijne ziel ?

God blies in hem den adem des levens, en alzoo werd de mensch tot eene levende zie!. Gen. 2:7b.

4. Uit wien formeerde God Eva?

Uit Adam. Gen. 2:21, 22.

5. Hoedanig schiep God de eerste menschen? God schiep hen goed, en naar Zijn evenbeeld.

Gen. 1 :27.

6. Hadden zij dan geene zonden?

Neenzij hadden geene zonden, en waren bekwaam God te kennen en in alles te gehoorzamen. Pred. 7 :29.

7. Waar plaatste God de eerste menschen?

In den hof van Eden, of het aardsche paradijs. Gen. 2:8.

8. Welke twee merkwaardige boomen stonden in dien hof?

De boom des levens, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. Gen. 2: 9b.

Sluiten