Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Werd hun huwelijk ook met kinderen gezegend? Na twintig jaren verhoorde God Izaks gebed, en

Rebekka kreeg tweelingen : Ezau en Jakob.

4. Wat lezen wij van Izaks zonen ?

Ezau, de eerstgeborene, werd een verstandig man op de jacht; maar Jakob werd een oprecht man wonende in tenten. Gen. 25:27.

5. Waardeerde Ezau zijne eerstgeboorte?

Neen, hij verachtte zijne eerstgeboorte, en verkocht het recht aan Jakob voor éénen schotel spijs Gen. 25:29—34. J

6. Hoe verkreeg Jakob van Izak den zegen? Door bedrog, waartoe hem Rebekka den weg wees

en bijstond. Gen. 27:5—17.

7 Wat deed Jakob dan ?

Hij trok Ezau's kleederen aan, kwam met een • wildbraad tot Izak, en hield zich in alles, alsof hij Ezau ware. Gen. 27: 18—26.

8. Merkte Izak dit bedrog niet ?

Neen; Izak was blind en zegende Jakob, als ware deze Ezau. Gen. 27: 28, 29

9. Werd Jakobs bedrog niet ontdekt?

Ja; toen Ezau thuis kwam, en Izak om den zegen bad. Gen. 27:30-33.

10. Ontving Ezau nog een zegen van Izak ?

Ja; maar niet den zegen der eerstgeboorte. Gen. 27:38—40.

11. Was Ezau niet hevig vertoornd op Jakob? Ja; zóó hevig, dat hij Jakob dooden wilde. Gen.

27 .41.

12. Wat deed Jakob nu om Ezau's toorn teontgaan? Hij vluchtte naar Paddan-Aram tot zijn oom Laban.

Gen. 28 :1—5.

13. Wat overkwam hem op dien weg?

De Heere verscheen hem in een droom, en beloofde Jakob met hem te zullen zijn. Gen. 28: 10—32.

Sluiten