Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE LES.

J a k o b b ij Laban.

1. Hoe werd Jakob bij zijn oom Laban on tvangen ? Laban ontving Jakob vriendelijk, en gaf hem net

opzicht over zijne kudde. Gen. 29: 1—29.

2. Met wie trouwde Jakob ?

lakob kreeg de beide dochters van Laban : Kacnel en Lea, tot vrouwen, en diende voor elk zeven jaren.

3. Nam hij ook bijwijven ?

Ja; Rachel en Lea gaven hem hare dienstmaagden, Bilha en Zilpa.

4. Hoe lang bleef Jakob bij Laban ?

Omstreeks twintig jaren.

5. Hoe ging het hem bij Laban ?

De Heere was met Jakob, en zegende hem in al , zijn doen, zoodat hij veel vee verwierf.

6. Hoe handelde Laban met Jakob?

Gelijk Jakob zijn vader bedrogen had, zoo werd hij nu door Laban bedrogen.

7. Waartoe gaf dit Jakob aanleiding ?

Dat hij met zijne vrouwen en kinderen en ai zijne bezittingen uit Paddan-Aram vluchtte, om naar Kanaan weder te keeren. Gen. 31 :14—21.

8. Heeft Laban hem ook achterhaald?

la • maar de Heere verhinderde Laban Jakob kwaad te doen, en deze verzoende zich met hem. Gen. 31:22—55.

9. Voor wien vreesde Jakob, toen hij nabij Kanaan

kWVoor zijn broeder Ezau, van wien hij hoorde, dat deze hem met 400 mannen tegemoet trok. Gen. 3- . b.

10. Wat deed Jakob om het aangezicht van Ezau

te Hii^zond" hem knechten tegemoet met rijke geschenken. Gen. 32:13—21.

Sluiten