Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Wat zeide Jakob, toen hij hoorde, dat Jozef nop leefde ?

Jakob zeide: „Het is genoeg! mijn zoon Jozef leeft nog! ik zal gaan, en hem zien, eer ik sterve!" Gen. 45 : 28.

10. Hoe werd Jakob en zijn gezin in Egypte ontvangen ?

De koning gaf hem het land Gosen, het beste van Egypte, om er met de zijnen in te wonen. Gen. 47 : 6.

11. Hoe oud was hij, toen hij in Egypte kwam? Jakob was toen 130 jaren, en leefde in Egypte 17

jaren. Gen. 47 : 28.

12. Wat deed hij, toen hij zijn einde voelde naderen ? Jakob verkondigde aan elk zijner zonen wat hun

in de navolgende dagen wedervaren zou. Gen. 48 en 49 : 1—29.

13. Heeft Jakob bij die gelegenheid ook van den Messias gesproken ?

Ja; hij noemde hem Silo, Rustaanbrenger, die uit Juda zou voortkomen. Gen. 49 : 10.

14. Wat betuigde hij stervende?

„Op uwe zaligheid wacht ik, Heere !" Gen. 49 : 18.

ZESTIENDE LES.

Israëls verdrukking;,

1. Hoe oud was Jozef, toen hij stierf?

Honderd tien jaren. Gen. 50 : 26.

2. Hoe ging het den kinderen Israëls, na Jozefs dood ?

Zij werden door een nieuwen koning, die Jozef niet gekend had, zwaar verdrukt. Exod.'l : 6—8.

3. Waarom verdrukte die koning hen zoo zwaar? Omdat hij hunne macht vreesde; want de kinde-

Sluiten