Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Welk oordeel is Mozes en Aaron deswege overkomen ?

Dat zij niet hebben mogen ingaan in Kanaan. Num. 20: 12.

6. Waar en wanneer is Aaron gestorven?

Op den berg Hor, in het laatste jaar der omzwerving

7. Wat is er nog meer gebeurd in het laatste jaar der omzwerving?

Het volk werd verdrietig op den weg, en God strafte hen door vurige slangen, zoodat velen stierven. Num. 21 : 4—7.

8. Wat moest Mozes op Gods bevel doen, tot genezing der gebetenen ?

Een koperen slang aan een hoogen staak oprichten, en al wie er op zag, werd genezen. Num. 21 :8, 9.

9. Welke koningen heeft Mozes overwonnen ? Sihon, den koning der Amorieten, en Og, den

koning van Basan.

10. Welke koning dacht aan Israël een groot kwaad toe te brengen ?

Balak, de koning der Moabieten, die Bileam huurde om Israël te vloeken. Num. 22:5, 6.

11. Kon Bileam Israël vloeken?

Neen; maar integendeel werd hij door den Heere gedwongen Israël te zegenen. Num 22:20—24.

12. Waar is Mozes gestorven?

Op den berg Nebo, in het land van Moab. Deut. 34: 1.

13. Wat deed de Heere hem zien, eer hij stierf ? De Heere verlichtte zijne oogen, en Mozes zag

het schoone land, dat Israël ten erve zou ontvangen. Deut. 34 : 1—4.

14. Hoe oud was Mozes, toen hij stierf?

Mozes, de knecht des Heeren, stierf naar den

mond des Heeren, oud 120 jaren.

Sluiten