Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Van wie hadden de Joden later veel te lijden ? Van de Syrische koningen; vooral van Antiochus

Epifanes, die hen zwaar en wreed verdrukt heeft.

7. Door wien heeft God zijn volk van dien dwingeland verlost?

Door den priester Mattathias en zijne vijf zonen, bijgenaamd de Makkabeërs.

8. Wie was de dapperste van Mattathias' zonen ? Zijn zoon Judas, die Jeruzalem heroverde, en den

tempel, door Antiochus ontheiligd, reinigde, [oh. 10:22.

9. Hoelang zijn de Joden onder de Makkabeesche vorsten een onafhankelijk volk gebleven ?

Omtrent 100 jaren, toen zij door eigen schuld onder het juk der Romeinen kwamen.

10. Wie was Herodes, bijgenaamd de Groote, onder wiens regeering de Zaligmaker geboren is ?

Hij was een Idumeër, een wreed en achterdochtig vorst, die door de Romeinen tot koning verheven was.

11. Hoedanig was de godsdienstige en zedelijke toestand der Joden in dien tijd ?

Allertreurigst; de ware kennis Gods was bijna geheel verloren, en heidensche zeden en gewoonten werden nagevolgd.

12. Waren er ook godsdienstige sekten onder de Joden ?

Ja; de sekten der eigengerechtige Farizeën, der ongeloovige Sadduceën en der dweepzieke Esseën.

13. Wat blijkt ons ten slotte uit Israëlsgeschiedenis ? Dat Israël zichzelve niet heeft kunnen behouden;

. dat het de wereld geen behoudenis heeft aangebracht, en dat alles wachtte op de komst van Gods Zoon.

Sluiten