Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE ONDERAFDEELTNG.

Van het Loofhuttenfeest tot 'sHeeren laatste Lij den.

NEGENDE LES.

Jezus op het Loofhuttenfeest en zijne laatste

reis naar Jeruzalem.

1. Waar ivas Jezus op het Loofhuttenfeest te Jeruzalem ?

In den tempel, waar Hij riep: „Zoo iemand dorst, die kome tot Mij, en drinke." Joh. 7 : 37.

2. Wat wilden de Farizeën en OverpriestersJezus doen ?

Zij zonden dienaren uit om Hem te grijpen, maar dezen durfden hunne handen aan Hem niet te slaan. Joh. 7 : 32, 45, 46.

3. Welk getuigenis gaf Jezus in die dagen van Zichzelven ?

Hij sprak tot de Joden: „Eer Abraham was, ben Ik." Joh. 8 : 58.

4. Welk wonder verrichtte de Heere Jezus ?

De Heere gaf een blindgeborene het gezicht. Joh. 9.

5 Welk feest woonde Jezus te Jeruzalem nog bij ? Het feest van de vernieuwing des tempels. Joh. 10 : 22.

6. Welke gelijkenis sprak Jezus op dit feest ? De gelijkenis van den goeden herder, die zijn leven

stelt voor zijne schapen. Joh. 10 : 1—13.

7. Wat verklaarde Jezus van Zichzelven ?

Dat Hij de goede Herder was, die zijn leven stelde voor zijne schapen. Joh. 10 : 14.

8. Waarheen ging Jezus na het feest van de vernieuwing des tempels ?

Om de klimmende vijandschap der Joden te ontgaan, verliet Hij Jeruzalem en ging naar het Overjordaansche. Joh. 10 : 39, 40.

Sluiten