Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Welke gelijkenissen heeft lezus in dien tijd gesproken ?

Van het verloren schaap, den verloren penning, den verloren zoon, den onrechtvaardigen rentmeester, en van den rijken man en Lazarus Luk. 15: 1—16: 31.

10. Welk wonder verrichtte de Heere te Bethanië? De opwekking van Lazarus, den broeder van Martha

en Maria. Joh. 11 ■. 1—44

11. Wat deden de Overpriesters en Farizeën nu? Zij vergaderden den Raad, en beraadslaagden om

Jezus te dooden.

12. Waar week Jezus voor hunne aanslagen heen ? Naar de grenzen van Samaria, en bleef daar, totdat Hij opging naar het Paaschfeest. Joh. 11 :54.

13. Wat herinnert ge u nog uit dien tijd?

Hoe Jezus de kinderkens ontvangt, en zijne ontmoeting met den rijken jongeling. Matth. 19:13—30.

14. Wie werd op Jezus' laatste reis tot den Heere bekeerd ?

Zachéus, een rijk tollenaar te Jericho. Luk 19 :1 — 10.

ZBVKNDE ON PEKAFI> kKLING.

Van 'sHeeren laatste L ij den totzijne Opstanding.

TIENDE LES.

Jezus te Jeruzalem.

1. Hoeveel dagen vóór het Paaschfeest kwam Jezus te Bethanië?

Johannes zegt: „Jezus kwam zes dagen vóór het Pascha te Bethanië " Joh 12:1.

2. Wat heeft Maria daar Jezus gedaan ?

Aan een maaltijd brak zij een albasten flesch met kostbare zalf, en zalfde de voeten van Jezus daarmede. Joh. 12 : 2, 3.

Sluiten