Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Wien leeren wij bij die gelegenheid kennen? Judas Iskariot, die Maria dit verlies der zalf zeer

kwalijk nam. Joh. 12:4, 5.

4. Wat deed Jezus ?

Hij verdedigde Maria's liefdewerk, die dit gedaan had tot eene voorbereiding voor zijne begrafenis Joh. 12 : 7, 8.

5. Wanneer hield de Heere Jezus zijn koninklijken intocht binnen Jeruzalem?

Op den eersten dag der week, zittende op eene ezelinne. Joh. 12:12.

6. Hoe ontving Hem de schare ?

De schare spreidde hare kleederen en palmtakken op den weg, en begroette Hem met luide Hosanna's. Mark 11:1—10.

7. Wat deed Jezus op den dag van zijn intocht te Jeruzalem?

Jezus ging in den tempel, bezag alles rondom, en aan den avond ging Hij weder uit naar Bethanië. Mark. 11:11.

8. Wat deed Jezus op den volgenden dag ?

Jezus ging wederom naar Jeruzalem, dreef de

koopers en verkoopers uit den tempel, en onderwees het volk. Mark. 11 : 12—26.

9. Wat heeft Jezus op den weg van Bethanië naar Jeruzalem gedaan ?

Hij heeft een vijgeboom vervloekt, die wel bladeren, maar geene vruchten droeg. Mark. 11 : 12—14.

10. Waar was Jezus den daarop volgenden dag? Wederom te Jeruzalem, en sprak toen tot het

volk zijne laatste reden.

11. Welke gelijkenissen behooren tot 'sHeeren laatste reden in den tempel ?

De gelijkenissen van de twee ongelijke zonen en van de ondankbare landlieden. Matth. 21 : 28—46.

12. Wat voorspelde de Heere aan zijne discipelen ? De verwoesting van Jeruzalem, den ondergang der

wereld en zijne wederkomst ten oordeel. Matth. 24.

Sluiten