Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. Waartoe is Jezus ten hemel gevaren ?

Hij is daar aan Gods rechterhand ten goede van zijne gemeente. Rom. 8: 34b

14. Wat had de Heere Jezus zijnen discipelen beloofd, vóór Hij ten hemel voer ?

Dat zij den Heiligen Geest zouden ontvangen, niet lang na deze dagen. Hand 1 :5.

§ 2.

VAN DE UITSTORTING DES HEILIGEN GEESTES TOT DE VERWOESTING VAN JERUZALEM

EERSTE ONDERAFDEELING.

Van de uitstorting desHeiligenGeestes tot de bekeering van Pa u lus.

VIJFTIENDE LES.

I»e uitstorting' (les Heiligen Geestes.

1. Waarheen keerden de discipelen van den Olijfberg terug?

Naar Jeruzalem, waar zij biddend de belofte des Heiligen Geestes verwachtten Hand. 1:12 — 14.

2. Wanneer werd de Heilige Geest uitgestort ? Op het Pinksterfeest, tien dagen na Jezus' hemelvaart. Hand. 2:1.

3. Onder welke teekenen werd de Heilige Geest uitgestort ?

Onder de teekenen van vurige tongen en een geweldigen, gedrevenen wind, daalde de Heilige Geest op de apostelen neder. Hand. 2:2, 3.

4. Wat begonnen de apostelen nu te doen ? Vervuld met den Heiligen Geest, begonnen zij te

spreken met andere talen. Hand. 2 : 4.

5. Welken indruk maakte dit op de toegevloeide menigte.

Zij ontzetten zich allen; sommigen werden twijfel-

Sluiten