Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18. Wat werd op deze vergadering besloten? Dat de Heidenen Christenen konden worden zonder de ceremoniëele wet van Mozes te onderhouden. Hand. 15: 1, 28, 29.

NEGENTIENDE LES.

Paulus' Tweede zendingsreis.

1. Waren Paulus en Barnabas ook op de vergadering te Jeruzalem ?

Ja; maar zij keerden weder naar Antiochië in Syrië, waar zij zich eenigen tijd onthielden en leerden. Hand. 15:35.

2. Waar gingen de apostelen toen henen ? Barnabas ging met Markus naar Cyprus, en Paulus

doorreisde met Silas Syrië en Cilicië, versterkende de gemeenten. Hand. 15:36-41.

3. Wien vond Paulus te Derbe en Lystre ? Timotheüs; die van toen aan Paulus' reisgezel en

medearbeider geworden is. Hand. 16:1—3.

4. Wat overkwam Paulus te Tróas in Mysië? Van hem werd in een nachtgezicht een Macedó-

nisch man gezien, die hem bad : „Kom over in Macedonië, en help ons." Hand. 16:9.

5. Wie was de eerste bekeerlinge te Filippi in Macedonië?

Lydia, eene purperverkoopster, uit Thyatire, welker hart de Heere geopend heeft, dat zij achtnam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Hand. 16:14.

6. Waarom werden Paulus en Silas te Filippi in den kerker geworpen ?

Omdat Paulus in den naam van Jezus een waarzeggenden geest uit eene dienstmaagd geworpen had. Hand. 16: 16—24.

7. Wat geschiedde er des nachts in de gevangenis ? Paulus en Silas zongen Gode lofzangen, ergeschiedde

eene aardbeving, al de deuren werden geopend en de banden van allen werden los Hand. 16:25, 26.

Sluiten