Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Welk gebruik maakte Paulus hiervan in zijne rede? Hij zeide: „Dezen dan, dien gij niet kennende

dient, verkondig ik ulieden " Hand. 17:23.

5. Geloofden er velen te Athéne?

Neen; wij lezen slechts van sommigen, die Paulus aanhingen en geloofden. Hand. 17 : 34.

6. Welke stad bezocht Paulus nu ?

Corinthe, eene bloeiende, maar onzedelijke handelsstad. Hand. 18:1.

7. Hoe ontvingen de Joden daar Paulus' prediking? Zij wederstonden en lasterden die. Hand 18:6.

8 Waarmede bemoedigde de Heere Paulus? De Heere zeide tot hem: „Ik heb veel volks in deze stad." Hand. 18:106.

9. Hoelang bleef Paulus in Corinthe?

Eén jaar en zes maanden, leerende onder hen het Woord Gods Hand. 18:11.

10. Heeft Paulus' arbeid te Corinthe vrucht gedragen? Ja: velen, vooral uit de Heidenen, geloofden in

den Heere Jezus. Hand. 18:8.

11. Waarheen reisde Paulus nu van Corinthe? Naar Azië; en ging op naar Jeruzalem, en van daar

naar Antiochië. Hand. 18:18-22 12 Wie kwam in dezen tijd te Efeze ?

Appollos, een welsprekend man en machtig in de Schriften. Hand. 18:24.

EENENTWINTIGSTE LES.

Paulus' Derde zendingsreis.

1. Welke stad bezocht Paulus op zijne derde zendingsreis ?

Efeze, in Klein-Azië, waar de tempel van de godin Diana stond. Hand 19: 1.

2. Hoelang onthield hij zich daar?

Twee jaren; zoodat allen, die in Azië woonden, het Woord des Heeren hoorden, beiden Joden en Grieken. Hand. 19 : 10.

Sluiten