Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelingen, die in geen verband staan met een op dat oogenblik te houden gemeenschap, geoorloofd, mits die handelingen geen onmiddellijk gevaar opleveren voor zelfbevlekking (natuurstorting) en mits zij om een behoorlijke reden b.v. het bevorderen der echtelijke liefde worden verricht.

Dergelijke handelingen zonder gevaar voor zelfbevlekking gesteld, doch alleen om aan den vleeschelijken lust te voldoen, zijn tusschen gehuwden op dagelijksche zonde verboden.

7. Welk is het tweede doel van het Huwelijk ?

Het tweede doel van het Huwelijk bestaat hierin, dat de echtgenooten elander tot hulp en steun zijn in het tijdelijke en in het geestelijke leven.

Daarom zullen de echtgenooten met alle geoorloofde middelen de onderlinge liefde en vrede onderhouden en aankweeken.

Zij zuilen elkanders gebreken met christelijk geduld en vergevingsgezindheid verdragen.

Als de vrede door groote of (zooals meestal geschiedt) door kleine dingen is verstoord, zullen zij dien dadelijk herstellen. Kleine

Sluiten