Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wanneer ik den band onderhoud met den Eeuwige, dan is de schepping hier op aarde mij onderdanig. Zelfs de sterren hooren mijn stem,

En vroolijk dalen hun stralen op mij neder."

Om de verwerping van Jezus te rechtvaardig gen, wijzen de Joden graag op deze, nog onvers vulde profetie: „Dan, — n.1. als de messias ges komen is zal de wolf met het lam verkeeren en de luipaard met den geitebok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te zamen, en een klein jongsken zal ze drijs ven... Men zal nergens meer leed doen noch verderven op den ganschen berg Mijner heiligs heid, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heeren, zooals de wateren den bodem der zee bedekken" (Jes. Il:7s9).

Wel is Christus gekomen, maar de aarde is nog niet vervuld van Kennis des Heeren — dat is alles nog in wording. En toch is zonder die Godskennis de vernieuwing der wereld niet mogelijk. Niet theoretische Godskennis, maar gemeenschap met God zal ons voeren tot vers zoening. Zooals Gregorius zegt: „Houdt u liever aan God zelf, dan aan de leer over God. „Want," gaat Bernard van Clairveaux voort, „God wordt gekend, voorzoover Hij wordt bemind."

Zielen, die vervuld zijn met den Heiligen Geest, weten nu reeds te spreken van de vers zoening met de schepping. Een wilde beer neemt

Sluiten