Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheid en godsdienstigheid aan tc kweeken. Deze vereenigingen zijn zoo velerlei, dat ze, ook maar voorzooverre zij in onze Stad bestaan, op te tellen, een veel geduld vorderend werk zou zijn, waarmede ik noch u noch mij wil vermoeijen.

Daaronder bekleeden de philanthropische, of die een menschlievend doel zoeken te bereiken, eene voorname plaats. Ook zij bestaan grootendeels nog maar sedert weinige jaren; alleen enkele van haar hebben haar halve eeuwfeest gevierd. Niet, dewijl het bij de vroegere geslachten aan menschlievendheid ontbrak. W ij bezitten nu nog vele instellingen, fondsen, gebouwen, door hen in het leven geroepen, en zouden veel missen , zoo wij geene vruchten van hunne menschenliefde meer konden plukken. Doch wat ons uit vroegere eeuwen is overgebleven — geene maatschappijen of vereenigingen, gelijk wij er nu zoo vele hebben, om armen te bezoeken, kranken tc verplegen , weezen op te voeden.

Die op de teekenen der tijden acht geeft en niet onnadenkend van den eenen dag tot den anderen voort leeft; die niet enkel prijst of laakt wat er nu is, maar een hart heeft, dat warm klopt voor menschenwaarde en menschenheil: — hij vraagt met mij, waarin dit in het oog vallend verschil zijnen grond hebbe? welke waarde de handelwijze onzer eeuw bezitte, in vergelijking met die der vroegere geslachten? wat wij derhalve moeten doen of nalaten, indien wij tot nut des algemeens, dat is tot heil der menschheid, in waarheid wenschen mede te werken?

Vergunt mij, dat ik u hierover mijne beschouwingen mededeele, opdat zij de uwe mogen uitlokken en wij elkander behulpzaam zijn, om het goede, dat wij hebben? tc bewaren en verder tc ontwikkelen, cn tevens

Sluiten