Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeen, die der Bijbel-, Zendeling- en Tractaatgenootschappen , die tot zedelijke verbetering der Gevangenen, tot oppassing van zieken, tot bezoeken van armen en vele dergelijke. Ik noem ze vrije Vereenigingen , omdat de personen, die er toe mede werken, zich niet verbinden, om dit alleen of voor altijd te doen, gelijk in de geestelijke Vereenigingen geschiedt. Neen, het zijn grootendeels huisvaders en huismoeders, menschen die in de burgerlijke zamenleving wel eens moeijelijke betrekkingen vervullen , en toch tot deze Vereenigingen, gewoonlijk zelfs tot vele van haar tegelijk, toetreden, om hierin èn met hunne geldelijke bijdrage, èn met hunnen raad en bijstand werkzaam te zijn. Dat dit nu een nadeel heeft, indien men deze vrije Vereenigingen met de geestelijke vergelijkt, spreekt van zelve. De leden der vrije Vereenigingen kunnen, door hunne maatschappelijke en huiselijke betrekkingen belemmerd, zich niet geheel en onverdeeld aan één menschlievend doeleinde wijden; 'tgeen die der geestelijke Vereenigingen wel kunnen doen. Maar dat het ook een voordeel van overgroot gewigt in zich sluit, zullen wij straks tevens zien. Thans echter spreek ik nog niet over de waarde zulker vereenigingen; ik wensch alleen hare eigenaardigheid in het licht te stellen.

Wat nu deze eigenaardigheid betreft, hebben zij iets met de geestelijke Vereenigingen gemeen, 'twelk ik nog niet genoemd , zelfs nog niet aangeduid heb. Want, als het gewigtigste van alles, wilde ik er u opzettelijk bij bepalen. Beide Vereenigingen , zoo die geestelijke als deze vrije , beoogen in onze dagen hoe langer zoo meer, door persoonlijke werkzaamheid harer leden op At personen der hulpbehoevenden invloed te oefenen. Door het opzoeken der lijdende broeders en zusters in hunne woningen , door het zien hunner behoeften,

Sluiten