Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunner gebreken, hunner deugden , door liet bestuderen van hunnen stofFelijken en geestelijken toestand, trachten de leden dezer Vereenigingen zich een helder en juist denkbeeld te vormen, niet alleen van dat lijden en die hulpbehoeftigheid , maar bovenal van de bronnen, waaruit de velerlei ellende onzer armen voortvloeit, ten einde ja wel ook de oogenblikkelijke smart te verzachten , maar nog veel meer de eigenlijke oorzaak der ellende weg te nemen en aldus een beteren toestand voor het vervolg mogelijk te maken, voor te bereiden, daar te stellen. Om dit doel te bereiken, hebben zij bij weinig geld veel menschenkennis, veel levenswijsheid, veel werkzaamheid, bovenal onvermoeide, vindingrijke, uit godsvrucht ontspruitende liefde noodig. Liefde tot Hem, die ons het eerst heeft liefgehad, moet hen bewegen, die zuivere en onbevlekte godsdienst te beoefenen , welke bestaat in het bezoeken van weduwen cn weezen in hunne verdrukking, om, zelve onbesmet van de wereld, ook hen boven de wereld te kunnen verheffen tot erfwachters van een zaligen hemel. Vrome toespraak, hoe noodig hiertoe, is evenwel verre van voldoende. Is, met wijze liefde, vooraf geheel de stoffelijke toestand even zeer doorgrond als de geestelijke, dan moet nu door wijsheid van raad en hulpvaardigheid van daad, evenzeer als door gemoedelijke en liefdevolle toespraak, een weg gevonden worden tot het hart cn den geest der lijdende mcdemcnschen. Persoonlijk moet men op hunne personen werken , opdat zij zich aan ons toevertrouwen , hun hart zoowel als hunne ellende voor ons open leggen, en wij als vrienden hen kunnen teregt wijzen, raden, helpen, en aldus, als door onze hand, hen ondersteunen, opdat zij zich zelve uit de diepte, waarin zij verzonken liggen , opheffen cn den

Sluiten