Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en moeder wel eens zonder gebed aan tafel zitten. In de school wordt het vloeken , liegen, stelen als groote zonde hatelijk gemaakt, in huis zweert hier de vader, liegt daar de moeder, bedriegen beide. En treedt het kind uit de school in het maatschappelijk leven over, ach, dronkenschap en ontucht, ddar als dierlijke ondeugden verfoeid, worden hier als kleine uitspattingen ligtelijk verschoond. En wat kunnen anders de gevolgen zijn , dan dat de goede schoolopvoeding bij de meeste kinderen wordt bedorven, dat ondeugd en zedeloosheid, ligtzinnigheid en traagheid, het leven bij den dag, en het teeren op de liefdegaven der rijkeren bij velen steeds toeneemt, en uit deze zedelijke oorzaak eene stoffelijke en geestelijke ellende onzer meeste armen voortvloeit, bij welker aanschouwing ons het harte ineen krimpt?

Wat zal de Staat doen, om dat bederf des huiselijken en maatschappelijken levens te verwijderen ? Hoe zal hij de vrij verklaarde lagere volksklasse tot arbeidzaamheid , tot spaarzaamheid, tot ingetogenheid , tot ware beschaving brengen ? Hoe , na het schenken der vrijheid, de arme burgers opleiden, om het groote geschenk niet tot hunne schade te misbruiken, maar tot hun blijvend nut aan te wenden?

Toen het volksonderwijs weldra bleek niet toereikend te zijn, werd de godsdienst te hulp geroepen. Napoleon zag, dat hij zonder deze de volksmassa niet kon besturen , en herstelde daarom de Christelijke eeredienst, die in Frankrijk jaren lang verboden en voorts geheel vervallen was. De laatste Koning van Frankrijk, louis philippe , dacht even zoo. In 1830 aan de regering gekomen, begon hij met het volksonderwijs krachtig te bevorderen , maar op den duur zag hij er niet genoeg aan te hebben, en nam nu de toevlugt minder

2*

Sluiten