Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziedaar, Geachte Vergadering! den oorsprong van liet eigenaardig karakter, 'twelk de Menschenliefde in onze eeuw heeft aangenomen. Zij zag, dat noch de Diakonie, noch de Godshuizen, noch de geestelijkeVereenigingen van vroegere eeuwen voldoende waren, om de toeneming der menschelijke ellende, uit de verandering van den maatschappelijken toestand der armen ontsprongen, weder te stuiten. Zij zag, dat wat de Staat, uit de omwenteling geboren, er tegen aanwendde, Volksonderwijs , kerkelijke Godsdienstigheid, wettelijke Armenverzorging (charité legale) niet bereikten, wat de Staat beoogde. Zij kwam al deze inrigtingen en bedoelingen ter hulp, als Menschenliefde, die door nu zachte en teedere, dan ernstige en nadrukkelijke toespraak, door bezoek der armen in hunne woningen, door onvermoeide oplettendheid op hunne stoffelijke en zedelijke behoeften, in den woord, door opleiding en opvoeding der armen, als of zij hare kinderen waren, het vraagstuk begint op te lossen , voor den Sfaat te zwaar, het vraagstuk, voor velen nog een duister raadsel, hoe de toenemende armoede grondig en voor altijd kan genezen worden.

III.

Ik heb daar zoo even een stout woord gesproken. Het duistere raadsel, het onopgeloste vraagstuk, hoe de toenemende armoede te genezen, grondig en voor altijd te genezen , zou opgelost en beantwoord zijn of worden! Wat de Staatkunde onmogelijk was, zou de Liefde volbrengen!

Ik ben u rekenschap verschuldigd voor zulk eene bewering; ja, gewis; maar ik ben ook bereid haar u te

Sluiten