Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiteengezet, en tevens den s'eutel tot het geheim gegeven , om dezelfde uitkomst overal te verkrijgen. Opleiding tot zelfhulp zou men zijn beginsel kunnen noemen; want hij gaf geene aalmoezen meer aan eene steeds luijer en armer gew-ordene menigte, welke hoe zedcloozer zij werd, des te meer ging eischen; maar hij verdeelde de armen bij kleine aantallen onder het persoonlijk toezigt van verstandige en ijverige menschenvrienden, die de armen gingen opzoeken in hunne woningen , die aan enkelen ondersteuning gaven, maar van velen geld namen, om het voor hen te bewaren en hun met rente terug te geven , als koude of ziekte het noodig zouden maken ; die door toespraak, raad, aanmoediging den geest der armen zochten te verheffen; die, in één woord, in plaats van alleen de oogenblikke1 ijke ellende te verzachten, veel meer hare blijvende bronnen allengs stopten, en in vier jaren wel niet alle armen , maar toch het kerspel in 't algemeen geheel en al hervormden (*).

Dergelijke uitkomsten verkreeg ook de edele oberlin, Predikant van het Steendal in den Elzas; dergelijke altijd ieder menschenvriend, die in denzelfden geest werkzaam was.

(*) Zie th. chalmers, On the Christian and Civic Economy of large towns, 1819 , drie deelen , later omgewerkt en iu de verzameling zijner geschriften opgenomen , onder den titel : On the Christian Economy of a Nation. Daarbij behoort ook : Substance of a speech delivered at the general assembly, benevens nog dit cn dat ander geschrift, uit welke een goed zamenhangend geheel is gemaakt door o. VOJï gerlach, Die Jcirchliche uirmenpflege, Nach dem Englischen des Dr. th. ghalmers. Berlin 1847. Verg. evenwel ook nog a. e. cherbuliez, De Vaction de la loi sur la misère physique , in de Bibliothèque universelle de Gelieve , 15 Jan. 1847, en het vervolg er van in het Nummer van 15 Mei 1847.

Sluiten