Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de kracht der liefde wijs en onvermoeid en vindingrijk geworden, tot in de diepste bronnen der ellende doordringen, om de kwaal bij haren oorsprong aan te tasten. Menschen, die zelve in de wereld leven, hare verleiding en moeite kennen, en weten, hoe aan deze wederstand te bieden , huismoeders, die zelve een gezin hebben te besturen, vaders, die zelve kinderen hebben op te voeden: — zij kunnen der geringere klasse het best te hulp komen, opdat deze leere de wereld te overwinnen, het huisbestuur gelukkig te voeren, de kinderen verstandig en liefderijk op te voeden. Menschen, zelve in beschaafderen kring levende, kunnen door met armeren te spreken, hen op te zoeken, hen als broeders en zusters op te heffen uit hunne diepte, hunne eigene meerdere beschaving, hunne zachtere zeden, hun helderder inzigt, hunne redelijker godsdienst, hun vaster wil aan hen mededeelen en in hen, als ware het, doen overvloeijen. Gemeenschap van goederen is een onuitvoerlijk droombeeld, ja, zij ware ook schadelijk en verderfelijk, indien men haar uitvoerde ; zij de kortste weg, om ons in de barbaarschheid der wilde volken terug te brengen. Maar moet er onderscheid van bezittingen en standen in de maatschappij blijven, en dus ook onderscheid in kunstvaardigheid en wetenschap : want deze kan niet dan door vrijen tijd en vele oefening worden verkregen en blijft dus voor de arbeidende klassen ontoegankelijk: er kan toch in plaats van goederen-gemeenschap gemeenschap ontstaan van het beste goed, dat rijken en armen kunnen bezitten , van deugd , godsvrucht, rein menschelijke ontwikkeling. Zij kan tot stand komen, zij kan het door de vrije, langdurige, ijverige persoonlijke werkzaamheid der meer gegoeden op de geringeren, die

Sluiten