Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DUIZENDJARIG VREDERIJK.

Het Chiliasme of de leer van het duizendjarig vrederijk op aarde, is niet iets dat (behoort aan één (bepaalde Kerk of secte. Leden van verschillende Kerkgemeenschappen behooren er toe ; ook Gereformeerden van vroeger en nu; terwijl tot de aanhangers gerekend kunnen worden zoowel ontwikkelden als eenvoudigen, niet zelden menschen, die wij gaarne achten om hun vroomheid.

Dit maakt het niet gemakkelijker om over de leer van het Duiz«nd j arig Vrederijk op aarde te spreken; maar toch ook weer de moeite waard.

En dan zullen we opmerken, dat deze leeringen vooral naar voren komen, als we zware tijden beleven. Dan zijn er velen, stillen in den lande veelal, eenvoudigen maar ook meer ontwikkelden (denk aan de dagen van het R e v e i 1 en de Afscheiding), die zich troosten over het w er e 1 d w e e met het geloovig heenblikken naar verre toekomst, wanneer de Christ u s-r egeering op aarde volmaakt zal

zijn in een duizendjarig vreder ij k, dat, volgens hun geloofsvoorstelling, straks staat te komen. (Jes. 11 enz.).

Hoe zeer deze dingen nu te toegrijpen zijn en hoe zeer 't waar is, dat deze Chiliastische leer bijna door alle tijden gevonden is, ook onder christenen van goeden naam, zoo mag ons dat toch niet afhouden deze leer te toetsen aan de Heilige Schrift en te vragen, of het Chiliasme wel rust op goede gronden, aan Gods Woord ontleend. Want alle mensehen zijn uit en van zichzelf leugenachtig en Gods Woord alléén is waarachtig — zegt de Ned. Geloofstoelij denis naar waarheid. En mocht het dan ook blijken, dat de Heilige Schrift iets anders leert, dan de voorstanders van een Duizendjarig Vrederijk op aard e meenen, dan moeten we niet schromen, zij 't vriendelijk, maar toch beslist, om de dwaalleer, bij Schriftuurlijk licht en aan de hand van de kerkelijke belijdenisschriften, te oordeelen en te véroordeelen. Want Gods waarheid moet bóven alles gaan, ook boVen vrome dwaalleer !

Sluiten