Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Laat ons nu eerst vragen : wat het Chiliasme eigenlijk is en leert.

En dan doet zich dadelijk al een moeilijkheid voor. Want — zooals het gewoonlijk gaat bij zulke bijzondere, meestal sectarische leeringen — de één leert niet precies 't zelfde als de ander. Bij de voorstanders van het Chiliasme denkt de een zich de bizonderheden soms heel anders dan de ander.

We nemen daarom alleen de grondgedachten. En dat zijn dan de volgende :

a. Men neemt tweeërlei wederkomst van Christus. In het laatst der dagen zal Hij komen op de wolken als Rechter van levenden en dooden. Maar vóór dat groote einde komen zal, is er nog een andere komst van Christus te wachten. Dat noemt men de eerste wederkomst van Christus. Dan zal Hij zich hier op aarde in heerlijkheid vertoonen — veelal zegt men in Kanaan en wel in de residentie Jeruzalem — om dan een aardsch vrede-rijk op te richten, dat duizend jaren duren zal.

De anti-christelijke, satanische wereldmacht zal door den wederkeerenden Vorst van Sion worden overwonnen ; Satan zal aan banden worden gelegd ; en Sion zal rondom den Vrede-Vorst Christus worden vergaderd, om in een heerlijk Koninkrijk, van vrede vol zijnde, saam te wonen.

'b. De vromen, die gestorven zijn, zullen worden opgewekt en tot de aarde wederkeeren, vooral de martelaren, die om de belijdenis van den naam van Christus witeed zijn omgebracht.

c. En als bizonderheid wordt ook geleerd, dat het volk van Israël in massa zal worden bekeerd — „gansch Israël zal zalig worden, zegt men — om in het vrederijk in Palestina een vooraanstaande plaats in te nemen, onder de zalige heerschappij van den Grooten Vrede-Vorst. De genieting voor de vromen op aarde zal dan geestelijk, stoffelijk, lidhamelijk heerlijk zijn.

d. Die zalige vrede-toestand zal duizend jaren duren. Daarna zal Satan weer voor een tijti ontbonden worden, dan zal de helsche macht iweer de overhand krijgen. En

Sluiten