Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de volkeren ingeperkt; en sinds de uitstorting van den Heiligen Geest worden de volkeren toegebracht tot den ChristusKoning, waarbij Satan van zijn buit moet afstaan, zonder dat hij er iets tegen kan doen. (Anders dan onder het Oude Test.).

In die, door God gestelde tijdsruimte, — van de uitstorting van den Heiligen Geest tot op het laatst der dagen — verkeeren we nu.

Nu hebben we die periode van „duizend jaar" (een lange, door God vastgestelde tijd-periode) waarin vrede gepredikt en geschonken wordt aan de volkeren in den weg des Evangelies en des geloofs. — In die, door God afgepaste tijdruimte, verkeeren wij, als N.-Testamentische Gemeente, nu !

Nu is het 't z.g.n. duizend-jarig vrederijk op aarde, door de Christus-regeering en de inperking van Satans macht. Maar heel anders dan de Chiliasten, veelszins v 1 e es c h e 1 ij k, zich denken.

De Heere zal over al Zijn uitverkorenen triumfeeren. Het gaat van overwinning tot

overwinning, nu Christus rijdt als een Held op het Woord der Waarheid van volk tot volk. En door den Overwinnaar van dood en hel worden de gezaligden gebracht tot eeuwige heerlijkheid. Door den dood gaat het — zelfs voor de martelaren — tot het leven. En na den eersten dood en de eerste opstanding — gaat het naar het eindoordeel, waar de t w e e d e dood zal komen over de zondaren en onrechtvaardigen, maar waar de tweede dood niets zal hebben aan Gods kinderen, die Christus' eigendom zijn.

Zóó ongeveer — althans wat de hoofdlijnen betreft — verklaren ook de Gereformeerde theologen van de laatste jaren hier in Nederland deze ingewikkelde Schriftuurplaats uit Openb. 20. We noemen hierbij het Leesboek over de Gereformeerde Geloofsleer van den ouden ds. Gravemeijer, de Gereformeerde Dogmatiek van prof. Bavinck ; E Voto of Verklaring van den H. Catech. van dr. Kuyper. Prof. Greydanus en ds. Wil-

Sluiten