Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op aarde. De gestorven martelaren komen niet terug op aarde. Christus' kracht zal meer openbaar worden en wat de martelaren hebben beleden, zal blijken niet dood te zijn, maar hun leer en belijdenis zal „herleven" met kracht. De Antichrist zal geheel vernietigd dan worden ! En de duivel zal zóó ingebonden worden, dat de publieke invloed en macht van de Kerk zal worden gezien. En daarna zal er weer inzinking komen enz.

Ook over de toevloeiing der volkeren tot de Kerk heeft B r a k e 1 geschreven in dit verband. Openb. 11 vers 15 : „De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijnen Christus". „Dit geeft te kennen een buitengewonen toevloed van allerlei natiën tot Christus en Zijnen dienst, 't welk niet anders kan dan de Kerk heerlijk maken". „De duivel zal ingebonden worden, zoodat hij geen openbare part ij tegen de Kerk strijdende zal kunnen opmaken, gelijk hij eerst door den heidenschen keizer en daarna door den Antichrist gedaan heeft en nog doet". „De Turk, de erfvijand van de Kerk, zal geheel verbroken worden, om den weg te banen tot het te zamen brengen

en bekeeren der Joden, en door hen tot bekeering der Oostersche volkeren, Openb. 16 : 12". „De geheele Joodsche natie zal onzen Heere Jezijs erkennen en zich tot Hem bekeeren, Hem op buitengewone wijze liefhebben, eeren en verheerlijken". „Daar zal zijn een wondere ijver onder de Heidenen, om Christus te kennen en in Hem te gelooven. De kennis van den Heere Jezus, de liefde tot Hem, de ijver voor Hem, de heiligheid des levens, de heerlijkheid, zal zóó groot zijn in de Joodsche natie, dat de Heidenen tot hen zullen toevloeien en tot het geloof in Christus. Rom. 11 : 15. Zach. 8 : 13, 23. Micha 4 : 1, 2". ,

B r a k e 1 verwacht dan een geestelijke vernieuwing en een opbloeien van den staat der Kerk tot groote heerlijkheid. „Daar zal zijn eene uitnemende vreedzaamheid en kennis der Goddelijke verborgenheden. Jes. 11 : 9 ; 60 : 17—19". „Daar zal zijn eene uitnemende heiligheid. Jes. 60 : 21; Zach. 14 : 21 (geen openbare goddeloozen zullen er zijn). Zach. 12 : 8".

„De Heere Zelf zal zich op buitengewone wijze in hun midden vertoonen. Zach. 2 : 4, waar we lezen, dat Jeruzalem dorpsgewijze zal worden be-

Sluiten