Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woond, d.i. zonder wallen en sterkten, zeer verre wijd en zijd uitgebreid". Zef. 3 : 17 ; Jes. 60 : 19".

„Jezus alleen zal Koning zijn, de Kerk zal haren eigen Kerkstaat hebben en geen overlast lijden van eenige overheid. Zach. 14 : 9 ; Dan. 2 : 44 ; Dan. 7 : 27".

„Daar zal eene zonderlinge vruchtbaarheid der aarde en overvloed van levensmiddelen, tot onderhoud der gegoeden en mededeeling aan de armen, die er altijd zullen zijn, doch alsdan rijkelijk zullen worden onderhouden. Ez. 34 : 16, 27. Amos 9 : 13".

„Alle deze teksten", zegt B r a k e 1 Cblz. 324), „spreken niet van de wederkeering uit de gevangenschap van Bafoel, ook niet van den tijd van het N. T. in 't begin, maar van den tijd der bekeering der Joden in de laatste dagen en wat de Heere dan aan Zijne Kerk doen zal".

B r a k e 1 heeft hierbij telkens het oog op „den Antichrist", d.i. Rome en „de Turk"; die zullen worden uitgeroeid. Als die twee „hoofdvijanden" „vernietigd" zullen zijn, zal satans macht ingetoomd wezen en zal een heerlijke staat der Kerk openbaar worden, in 't publiek treden.

Letterlijk zegt hij Oblz. 325) : „Neemt dit alles bij elkander, en gij zult de sluitreden" (conclusie) „vinden. De Antichrist en de Turk, de twee hoofd vijanden, zullen vernietigd zijn, de duivel zal gebonden zijn den tijd van duizend jaren en in dien tijd zijner binding zullen de Joden bekeerd zijn en eene buitengewone uitbreiding der Kerk onder de Heidenen zijn. De Kerk zal uitmunten in vreedzaamheid, kennis Gods, heiligheid. God zal Zijne tegenwoordigheid in Zijne Kerk op een bizondere wijze vertoonen ; Jezus alléén zal Koning zijn, en niemand zal 't wagen de Kerk te overheerschen; maar zij zal onder haren eigen Kerkstaat gelaten worden, en daar zal eene uitnemende vruchtbaarheid zijn. Uit welke niets anders dan een heerlijke staat der Kerk besloten kan worden".

,,De heerlijke staat der Kerk en de binding des satans komen eerst na de verwoesting van Rome en na de vernietiging van den Antichrist" (blz. 329). „Openb. XIX en XX toonen wel uitdrukkelijk dat de duizendjarige binding (van satan) en heersching der Kerk begint na Rome's verwoesting, onder de vijfde fiool, èn na de vernietiging van den Antichrist, onder de zevende fiool"

Sluiten