Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligden. Dat Van Lodesteijn zich onge,aan de bediening van het avondmaal heeft kunnen onttrekken, is een bewijs dat

Sn??*-*? d6r k6rk de WTodeSSe

hem tot die daad noopten, deelde. De verandering in de avondmaalspractijk, die zich langzamerhand baan breekt en waaroor het aantal avondmaalsgangers steeds kleiner wordt, is een gevolg daarvan, dat de

drewrf^i'o- Van Lodesfceijn tot 2Ün daad dreven, algemeen goedgekeurd werden in de

kerk en onder de predikanten. Met ernst

tlt Tn m de predikin£ °P tegen alle ononbegenadigden, hen vermanende zich van het avondmaal te onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder werd. Men zag niet gelijk velen het in ome dagen nog JJ'dat men op die wijze de klemtoon anders ging eggen dan in het avondmaalsformulier Immers daar wordt wel geëischt kennis van

VerIossing en dankbaarheid ; zelfs wordt gezegd : die dit getuigenis in hunne Snwu gevoelen, die eten en drinken ! eef oordeel; maar daarna volgt geen bizondere waarschuwing tegen onbegenadigden, doch tegen hen, die aan overtredingen van Gods wet, aan een leven in de zonde, zich schuldig weten.

Deze verandering in avondmaalspractijk verontrusten. Het aantal avondmaalsgangers werd steeds kleiner

SrfL t ™eerendeel van de begenadigden durfde niet meer avondmaal vieren, omdat zij met durfden zeggen, dat zij begenadigd waren. De hoogachting werd tot een vrees ie voor het avondmaal deed terugschrikken. „Hierdoor is het, dat des Heeren kinderen door de sacramenten verward, moeloos en duister worden, dat zij hun troost, moed en opgewektheid verliezen, dat zii naderen tot des Heeren tafel, alsof die een valstrik ware, welke een jaloersch God gespannen had om hen daarin te vangen en wegens deze en gene gebreken dood te slaan als Uza, toen hij de ark aanraakte". Met schrik zag men in deze lijn in de toekomst zich een kerk ontwikkelen zonder avondmaal. In onze dagen vinden velen dat niet erg; zulk een kerk heeft zelfs voor tal va,n menschen onder ons een bizondere ekoring, wat heel goed te begrijpen is, omdat zulks tot stilling van hun consciëntie kan dienen. In de achttiende eeuw stond men echter nog te dicht bij de reformatie, om zich een kerk te kunnen denken zonder avondmaal. Men besefte, dat een godsdienstige vergadering zonder avond-

Sluiten