Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. Het verband tusschen belijdenis doen en avondmaalsviering.

Belijdenis doen en ten Avondmaal gaan liggen in een en dezelfde lijn. Door het doen van belijdenis treedt men toch toe tot de volle gemeenschap der Kerk en deze gemeenschap komt nergens beter tot openbaring dan in de viering des Avondmaals.

Het is een bewijs van een ontzettenden afval, als men het doen van belijdenis ziet als het middel om stemrecht in de Gemeente te verkrijgen. Dan is het onderscheid tusschen de Gemeente des Heeren en de wereld gansch weggevallen. Zelfs bij een menschelijke vereeniging vraagt men van hen, die als lid toetreden, instemming met het doel en het beginsel der vereeniging. En als een enkelen keer bij zulk een vereeniging een invasie van leden plaats vindt, enkel met het doel zich meester te maken van de vereeniging, dan keurt ieder wèldenkend mensch zulks ten hoogste af. Maar wat dan te denken van hen, die enkel belijdenis doen om zich van de Gemeente en van de macht in de Gemeente meester te maken ? Hier is zelfs verdwenen het flauwste besef, dat nog immer het woord geldt, dat Christus eens

tot zijn discipelen sprak om zijn Gemeente van de wereld te onderscheiden : Alzoo zal het onder u niet zijn, maar wie de minste onder u zal wezen, die zal de meeste zijn.

De Gemeente is niet een gemeenschap op zich zelf. Een onderlinge gemeenschap rust op de gemeenschap met Christus. Maar daarom is het niet mogelijk het deelgenootschap aan de Gemeente af te scheiden van het deelgenootschap aan Christus. Wat zal men en wat wil men in de Gemeente doen, als men niets met Christus heeft uiit te staan ? Waarom zal men tot de gemeenschap der Gemeente toetreden, als men niet naar Christus zoekt ? De Gemeente, dat is in laatster instantie toch Christus zelf, want Hij is het hoofd en het fundament der Gemeente ; Hij is het hart en de ziel der Gemeente ; Hij is haar leven en haar kracht.

Hier ligt de reden, waarom de menschen zich in een evangelisatie veel meer op hun gemak gevoelen dan in de Kerk. Ik bedoel nu niet het evangelisatiegebouw en het kerkgebouw. Ik bedoel, dat het zooveel gemakkelijker is om lid te zijn van een evangelisatie dan van een Kerk. Een evangelisatie is een menschelijke vereeniging, die wel bepaalde godsdienstige doeleinden najaagt, maar die niet bedoelt het lichaam van Christus te zijn. Men kan een getrouw en ijverig lid der evangelisatie zijn, als men getrouw en met

Sluiten