Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geteeld hebben; en op allen gevoelde hij eene regt vaderlijke betrekking. Kinderkens! blijft in llem, d. i. in Christus. In Christus te zijn, beteekent in Hem te gelooven, Zijne zalving deelachtig te wezen, en Hem door eene zuivere Evangelische belijdenis, voor de wereld te belijden. Allen waren zij in Hem door een belijdend geloot, en velen door een waar zaligmakend. Daar nu de laat sten ook door hun belijdend geloof kenbaar zijn, hebben zij met de eersten dezelfde openbaring naar buiten, en worden gelijkelijk vermaand om standvastig te blijven in het geloof, zoo wat betreft den persoon en het verlossings-werk van Jezus Christus, als hunne persoonlijke gelools-vereeniging met Hem. Daardoor zouden zij ook in de hoop volharden, en al het lijden van dezen tegenwoordigen tijd gemoedigd dragen, in de vaste hoop op Jezus en Zijne aanstaande openbaring, wanneer zij met Hem in heerlijkheid zouden geopenbaard worden, en wel vei re dat de geest van den anti-christ hunne liefde zou verkoelen, zouden zij, door in Christus te blijven, des te vuriger Hem beminnen, des te teederder voor Hem leven.

Deze vermaning wordt door den Apostel met eene krachtige drangreden aangedrongen. »0pdat wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijne toekomst,"

De openbaring van den Heere Jezus is dus Zijne toekomst. Christus is God, geopenbaard in het vleesch; Hij is in de gestaltenis van een'dienstknecht geboren, ofschoon Hij in de gestaltenisse Gods was, en het geen roof behoefde te achten God evengelijk te zijn. Nadat Hij de reinigmaking onzer zonden, door zichzelven te weeg gebragt had, en met Zijn eigen bloed in het binnenste heiligdom ingegaan was, eene ecu-

Sluiten