Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met deze vermaning, met den raad om standvastigïn Jezus te blijven, kom ik ook thans tot u, gemeentevan Ylissingen! nu ik voor de laatste maal, als uw leeraar ben opgetreden. Ook voor u bestaat daartoe dringende noodzakelijkheid; ook voor u is hare behartiging ten hoogste pligtmatig; ook voor u zal hare behartiging heilrijk zijn. Welaan, schenkt mij dan nog eenige oogenblikken uwe aandacht, als ik u bij het noodzakelijke, pligtmatige en heilrijke van deze vermaning ook voor u, bepale.

»Mijne kinderkens! blijft in Hem;" zietdaar wat ook voor u noodzakelijk is. Ik wend mij in de eerste plaats tot u, die in belijdenis en wandel de kenmerken des geestelijken levens openbaren. Gij hebt vooral noodig in ilem te blijven. Zonder Jezus bestaat er geen geestelijk leven; buiten Hem is men dood in de zonden en misdaden; zonder Ilem geen opwassen, geen vooruitgang, geen toenemen. Vooral gij, mijne jeugdige vrienden! die nog maar pas uwe voeten op den weg des levens gezet hebt, en die ik wel in het bijzonder mijne kinderkens mag noemen, gij moet in Hem blijven. Gij hebt op dien weg nog weinig ervaring, de listen des Satans zijn u noggrootendeels onbekend, de verzoekingen die u omgeven zijn velen, en uw eigen hart, — o het is de gevaarlijkste vijand van allen. Om in de toekomst van den Ileere Jezus niet beschaamd gemaakt te worden, moet gij in Hem blijven. Geeft uw harte gedurig aan dien algenoegzamen en goedertieren Zaligmaker over: geeft het zoo als het is; denkt niet bij uzelven: dat onreine, dat zondige hart, zal de heilige Jezus dat hart willen hebben? Ja, M. V.! dat hart wil Jezus hebben, zöoalshet is. Hij vraagt er om; »geel Mij uw hart, Mijn zoon!" dat is Zijne vriendelijke noodiging; en uw antwoord? God geve dat het altijd zij-:

Sluiten