Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den: Vader! dat zij allen één zijn. Blijft ook met het oog op die éénheid in Hem. De kerk is geene instelling van menschen maar van God, daarom moeten de geloovigen zich aan haar aansluiten en bij haar blijven; om niet beschaamd gemaakt te worden in Zijne toekomst, om vi ijmoedigheid te hebben in Zijne openbaring.

2. Gelijk het voor uw geestelijk, belijdend en kerkelijk leven noodzakelijk is, dat gij in Christus en Zijne leer blijft volharden, even pligtmatig is het ook. De Ileere gebiedt het u. Johannes schreef deze woorden ter neder door ingeving van den II. Geest, het is God zelf die ons door Zijnen mond vermaant. En niet alleen door den mond van Johannes, maar door alle de Profeten en Apostelen. Tot de wet en de getuigenis; en zoo zij naar dezen regel niet zullen wandelen, of naar deze woorden niet spreken, zij zullen noch vrede noch barmhartigheid hebben, zij zullen geen dageraad zien! Mijne prediking in uw midden verpligt er u toe. Ik heb als ten mensch en medezondaar bij u verkeerd, maar in mijn ambt was ik een engel, een bode van den Ileere der Heirscharen. Als zoodanig betuig ik u dan, met een vrij geweten voor God, dat ik niets achtergehouden heb van hetgeen ik moest prediken, ik heb u den vollen raad Gods verkondigd, en u voorgesteld het leven en den dood, den zegen en den vloek. Ik heb u altijd op Christus gewezen, als op het eenige fundament, en de verborgenheden des Evangelies, naar de mate der gave mij geschonken, onder u uitgedeeld. Was mijne prediking niet altijd voor allen even aangenaam, ik heb daar ook nooit op gerekend en reken er nog niet op. Ik heb in deze stad geleerd door kwaad en door goed gerucht te gaan; als verleiders en nogtans—God geve! — als waarachtigen. Als dienaar van Christus eisch ik het van u dat gij in Hem blijft, opdat wij over u

Sluiten