Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het ligchaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft r het zij goed het zij kwaad. Hoe beschaamd zullen de afvallige belijders en spotters met het Evangelie voor dien regterstoel staan! Hoe zullen zij wanhopend in het verderf storten, die geveinsden, die de gedaante van godzaligheid hadden en de kracht er van verloochenden! Maar voor die in Jezus blijven gaat het paradijs Gods open, op aarde beschaamd en schaamrood over hunne zonden; op aarde gelooid en gehoopt, gestreden en gebeden hebbende; zullen zij daar ondervinden dat die op den Heere vertrouwd hebben, niet beschaamd worden. Als vermoeiden vallen zij hunnen dierbaren Heiland en zielevriend in de armen. Hij leidt hen in het Vaderhuis; Hij wischt alle tranen van hunne aangezigten af; en leidt hen in de ruste die er voor Gods volk overblijft. — Christenen! dat zij u een spoorslag om in Hem te blijven; wetende, dat wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, gij dan met Hem zult geopenbaard worden in heerlijkheid.

Ik ben aan het einde mijner toespraak genaderd, en maak thans mijn gereedschap van vertrekking.

Ik neem dan, in de eerste plaats, afscheid van u, Broeders Ouderlingen en Diakenen! die te zamen de Kerkeraad dezer gemeente uitmaakt. Dankbaar zal ik mij altijd het gulle en broederlijke verkeer herinneren, dat wij met elkander hadden. De Heere heeft ons het voorregt geschonken van in liefde en vrede de belangen van deze gemeente te behartigen, en in de moeijelijkste omstandigheden ons gesterkt en getroost. Toen hebben wij elkander leeren kennen, en er iets van verstaan, wat het woord «broeder" beteekend. Gaat voort, geliefde Broeders! op den ingeslagen weg. Hebt acht

Sluiten