Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verloren gaat. Wee mij, zoo ik verflaauwe in ijver, — zoo ik verslappe in belangstelling voor de zaak van Jezus. Maar er is een Heilige Geest, wiens wenk is alvermogen. O! liet denken aan en over Hem vaagt alle zorgen van mijn hart. Die Geest is niet alleen almachtig, maar ook goedertieren, daarbij altijd ter hulpe gereed. Ik ken Hem; ik heb Hem lief. Tallooze malen werd Zijne kracht in mijne zwakheid volbragt; Gemeente! bid voor mij, dat ik steeds behoefte aan Hem gevoele, uit die behoefte tot Hem roepe. Neen, dan zal Hij het mij ook onder u aan niets laten ontbreken.

In gelijken rang met den Vader en den Heiligen Geest stelt Johannes den Zoon. Kunnen wij anders verwachten van den man, die zijn Evangelie schreef ook met het doel om Deszelfs waarachtige en eeuwige Godheid te verkondigen en boven iederen twijfel te verheffen ? die dat Evangelie opende met de luide en nog nimmer wederlegde prediking zijner Godheid? Gij herinnert ze u — en hoe gaarne spreek ik ze uit in deze talrijke vergadering: — „ in den beginne was het Jf oord, en het H oord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelve gemaakt en zonder hetzelve is geen ding gemaakt dat gemaakt is." Van Jezus Christus sprekende, neen, de Apostel kon niet koel zijn. Dan brandde hem een vuur in den boezem; dan openbaarden zich vlammen des Heeren naar buiten; dan stroomden de woorden als van zijne lippen. De tekst, die voor ons ligt, levert het bewijs. Naauwelijks heeft hij de namen van dien Eenigen genoemd of onmiddelijk hierop laat hij volgen: „ die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de dooden en de Overste der Koningen der aarde."

Het strekt u tot groote vreugde, Geloovigen! alzoo een Apostel des Heeren te hooren spreken! Neen, ik be-

Sluiten