Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geiistaan ? Ach, gij dient andere heeren? Deedt gij dit niet reeds vele jaren ? En wat zal het loon zijn voor deze uwe trouwe dienst? Onbewimpeld zij het gezegd: ellende, — eeuwige ellende. Wee een iegelijk zondaar, die den Heei Jezus zijn hart ontzegt. Handelt hij niet roekeloos, niet snood, niet ondankbaar? Wee hem, tenzij hij zich bekeere. Wee hem op het sterfbed! Wee hem bij zijne aankomst in de eeuwigheid! Wee hem, op den dag der dagen, op welken wij „allen zullen moeten geopenbaard worden voor den regterstoel van Christus Jezus.

O, dat dit ontzaggelijk wee, het welk wij in den naam des Heeren uitspreken, uwe harten treffe! dat het u bewege de wapens uwer wederspannigheid, die gij tegen Jezus opgeheven houdt, weg te werpen! Dat het u doe vallen voor Hem! Er is bij Hem redding. Ook u wil Hij genadig zijn. Zijne magt kan uw hart vermurwen! Zijne liefde u alles geven, wat gij noodig hebt. Daarom roept Hij u tot zich. Zult gij Zijne roepstem verachten? „Het zal u hard zijn de versenen tegen de prikkels te slaan!'

Beminnaars van den Heer! Huldigt Hem. Immers alle hulde is Hij waardig. Wat deed Hij niet voor u? Wat doet Hij nog voor u? Kunt gij het tal Zijner weldaden, u bewezen, uitspreken? Is niet ieder dag van uw leven gekenmerkt door nieuwe gebedsverhooring ? Ik weet het, gij klaagt over uzelven. Mag ik u raden? klaagt veel bij Jezus! Hij ontvangt ook klagenden, opdat Hij de oorzaken van hun klagen zou wegnemen. Ja, ook dan wordt Hij verheerlijkt, wanneer wij uit den diepsten grond van ons hart tot Hem mogen zeggen: ik weet, Heere Jezus! dat ik U moet toebrengen de heerlijkheid en de kracht, maar „ mijn ziel is gekluisterd aan liet stof; maak mij levendig naar Uw Woord!"

M. H.! ik heb den voorgelezenen tekst met u ovcrwo-

Sluiten