Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen. Waarom koos ik denzelven bij deze plegtige gelegenheid? Vergunt mij een eenigzins uitvoerig antwoord te geven op deze vraag.

Ik koos den onderwerpelijken tekst, — waarom zou ik liet in dezen plegtigen stond verzwijgen ? — omdat de gevoelens en erkentenis, in denzelven uitgedrukt, door Gods genade ook aan mijn hart dierbaar zijn, — dierbaar boven alles. Tot roem van die genade zij het gezegd en tevens met smart en schaamte, omdat dit mij niet krachtiger dringt tot betooning van wederliefde: Hij, dien de geloovigen èn in het verborgene èn in het openbaar in Zijne eenheid en drieheid aanbidden, is mij geen onbekend God! — Hoog ben ik ingenomen met het dierbaar bloed der verzoening, met het verheven standpunt, op hetwelk oneindige liefde verloste zondaren plaatste. Niet zelden wordt het mij gegeven uit den diepsten grond des harten te mogen zeggen: Heere Jezus! „ U zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid •" niet zelden verlang ik, ja! hunkert mijne ziel naar den hemel, om daar, in vereeniging met al de verlosten en in de zigtbare tegenwoordigheid van den Heere Jezus, op volmaakte wijze dit te kunnen en te mogen doen. Gemeente! ik werd één uwer leeraren. Door uwe vertegenwoordigers geroepen, in dit morgenuur plegtig bevestigd, aanvaarde ik thans mijn openbaar dienstwerk in uw midden; Hoe ? zou ik niet voor u uitspreken: wat mij dunkt van den Christus, dien ik u prediken moet, en welk eene betrekking, door Gods genade, mijn hart op Hem mag gevoelen?

Uwe roeping kwam tot mij, noch door mij, noch door iemand der mijnen begeerd, veel minder gezocht. Schier niemand kende ik ter dezer plaats en slechts zeer enkelen bij naam. Uwe roeping woog mij zeer. En zou zij niet, daar zij wettig was, door blijken van Gods bijzonder bestuur gekenmerkt en daarenboven door zoo vele gemeente-

Sluiten